MR

WAT IS EN WAT DOET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ?

De medezeggenschapsraad (= MR) bestaat uit personeelsleden van de school en ouders van leerlingen van de school. Ouders kunnen, via de MR, meedenken, meepraten, meebeslissen over het beleid dat de school voert. 
De MR heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur te volgen en te toetsen. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. Om als MR actief te werk te gaan, heeft ieder MR-lid eigen aandachtspunten. Zo zorgen we er samen voor dat we over allerlei onderwerpen advies uit kunnen brengen aan de schooldirectie en het schoolbestuur. 

De MR vergadert een aantal keer per jaar. U kunt daar zelf bij zijn, want deze vergaderingen zijn openbaar. De MR vindt het belangrijk goed contact te hebben met ouders. U kunt met MR-leden overleggen over zaken die u van belang vindt. De MR kan aangekaarte zaken zelf ter hand nemen of doorverwijzen naar anderen, als dat nodig is. Wij zijn bereikbaar via mr.ichthus@stichtingpenta.nl.  
Zaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn o.a.:

Financiën

Personeelsbeleid

Onderwijsinhoudelijke thema’s, nieuwe lesmethodes, CITO

Pedagogische thema’s, pesten, continurooster 

Veiligheid op en rond school

Schoolspecifieke zaken en organisatie

PR en informatie naar ouders

Beleidstukken bijv. formatieplan

 

Wie zitten er dit schooljaar in de MR:

Hans Buursma, voorzitter van de MR,  vader van Bas uit groep 8

Jurre ter Horst, vader van Jonah uit groep 4

Madeleine Goldsmith, moeder van Willem uit groep 6

Kim Prins, leerkracht groep 1/2

Esther Heemsbergen, leerkracht groep 2/3

Joke Eskes, leerkracht groep 4/5 en Intern begeleider

 

th[7] th[7]